เสาวนา 50 ปี ภาควิชาชีวเคมี

Frontiers in Biochemistry  towards Bio-Circular-Green (BCG) Economy

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องบานเย็น ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2512 ในวาระครบรอบ 50 ปี ภาควิชาฯ จึงจะจัดโครงการเสวนา 50 ปี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ อาจารย์ นักวิจัย ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้ที่มีความสนใจ ในสาขาวิชาชีวเคมี ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงร่วมกันอภิปรายแนวทาง สร้างสรรค์แนวคิด และแรงบันดาลใจในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสตร์ชีวเคมีที่ทันสมัย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.