Previous
Next

Most recent
Publications

Previous
Next

Department's
News & Activities

“การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 7” วิทยากร โดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา

“การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 7” วิทยากร โดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 และได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ BIOTEC

             ดร.วรรณพ วิเศษสงวน นิสิตเก่าชีวเคมีรุ่น BCCU17 และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากภาควิชาของเรา จบการศึกษาในปี 2535 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จริยา บุญญวัฒน์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

Read More »

กิจกรรมบรรยายธรรม “การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 6”

  คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายธรรม “การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 6” วิทยากรโดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

Read More »

Our Latest
Annoucements

Service
BMB ARC

เป็นหน่วยปฏิบัติการบริการวิชาการและวิจัยด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลที่ให้บริการทั้งบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ และภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยผลักดันงานวิจัยด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น