คู่มือการเข้าห้องปฏิบัติการ

การสร้างคู่มือเตรียมตัวเข้าห้องปฏิบัติการของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และปี 4 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อการบริหารจัดการของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในภาควิชา อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่ดีและถูกต้องสำหรับนิสิตในการปฏิบัติงานภายในห้อง ปฏิบัติการ

Lab Handbook

The objective of Lab Handbook used by bachelor students in third and forth years is the explicit guideline for both administration and management of the Department, including faculty staffs and supporting staffs. Also, it is emplyed as the best practice for student’s behavior in Laboratory.

ไฟล์คู่มือ เพื่อนสนิทในการจัดการและปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 603