หน่วยปฏิบัติการบริการวิชาการและวิจัยด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยปฏิบัติการบริการวิชาการและวิจัยด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลที่ให้บริการทั้งบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ และภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยผลักดันงานวิจัยด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น