อดีตอาจารย์ภาควิชาชีวเคมี

รองศาสตราจารย์
ดร. กำจัด มงคลกุล

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2512 - 2536

ศาสตราจารย์
ไขศรี อาภรณ์รัตน์

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2512 -2523

รองศาสตราจารย์
สรรเสริญ ทรัพยโตษก

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2512 – 2538

รองศาสตราจารย์
ดร. ไพเราะ ทิพยทัศน์

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2512 - 2535

รองศาสตราจารย์
ดร. สัณฑ์ พณิชยกุล

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2512 - 2537

รองศาสตราจารย์
ดร. วราพรรณ ด่านอุตรา

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2512 - 2544

รองศาสตราจารย์
ดร. ปรีดา ชัยศิริ

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2513 – 2543

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ทรรศนีย์ ศรีไชโย

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2514 - 2529

รองศาสตราจารย์
ดร. วิชัย สุทธิมูล

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2514 - 2550

รองศาสตราจารย์
ดร. พัชรา วีระกะลัส

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2515 – 2549

รองศาสตราจารย์
ดร. ศิริพร สิทธิประณีต

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2516 – 2552

รองศาสตราจารย์
ปาริชาติ ภู่สว่าง

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2517 - 2550

รองศาสตราจารย์
ดร. จริยา บุญญวัฒน์

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2518 - 2549

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วินิจ ขำวิวรรธน์

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2518 - 2542

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พีรดา มงคลกุล

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2518 - 2549

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สมพร กมลศิริพิชัยพร

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2519 - 2556

รองศาสตราจารย์
ทิฆัมพร ยงวณิชย์

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2520 - 2558

รองศาสตราจารย์
ดร. นภา ศิวรังสรรค์

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2523 - 2559

รองศาสตราจารย์
ดร. สุกัญญา. สุนทรส

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2525 - 2553

อาจารย์
ดร. เลอสรร ธนสุกาญจน์

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2531 – 2558

อาจารย์
ดร. สมฤทัย วิณิชยกุล

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2538 - 2545

อาจารย์
ดร. พิเศษ สอาดเย็น

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2540 - 2548

อาจารย์
ดร. ปกรณ์. วินะยานุวัติคุณ

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2550 - 2555

รองศาสตราจารย์
ดร. กนกทิพย์ ภักดีบำรุง

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2537 – 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สุชาติ ชะนะมา

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2539 – 2564

รองศาสตราจารย์
ดร. สุรศักดิ์ ชื่นศรีวิโรจน์

ช่วงเวลาที่ทำงานในภาควิชา:
2556 - 2564


อดีตเจ้าหน้าที่ ภาควิชาชีวเคมี

งานบริการงานวิทยาศาสตร์

โสภณ ปิ่นเพชร

ครูปฏิบัติการ

อรพินท์ บุณยพรรค

ครูปฏิบัติการ

สมศักดิ์ เขียวแสงใส

ครูปฏิบัติการ

กฤษณะ มีผูก

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

สมพร ประภารธนาธร

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

งานธุรการและการเงิน

อารีย์ ซินสุวรรณ

พนักงานการเงิน

พัชรา เกรียงไกรวานิช

พนักงานธุรการ

รพีพรรณ พิมพาภรณ์

พนักงานธุรการ

สราวุฒิ เอกวุธ

พนักงานธุรการ

งานบริการทั่วไป/นักการ

บุญเยี่ยม บุตรพรหม

อรุณ วิไลหงษ์

สมคิด มัยโภคา

สว่าง สิงห์ชา

รุ่งรัศมี อัตตวัณโณ

ชนะพล งามขำ

บุญยง คำภีระ

สุรินทร์ ยอดอินทร์

ประจวบ จันทร์นิยม