ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 และได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ BIOTEC

             ดร.วรรณพ วิเศษสงวน นิสิตเก่าชีวเคมีรุ่น BCCU17 และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากภาควิชาของเรา จบการศึกษาในปี 2535 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จริยา บุญญวัฒน์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีการประกาศรางวัลเมื่อ 17 สิงหาคมนี้

             อนึ่ง ดร.วรรณพ เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นับเป็นศิษย์เก่าคนแรกของภาควิชาที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติของนักวิทยาศาสตร์ไทย และได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติดังกล่าว