รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

จำนวน 2 คน
มีทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน เป็นทุน C2F จำนวน 1 ทุน
ทุน C2F (3-5 ปี)
       – ค่าเล่าเรียน
       – ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (สำหรับผู้จบปริญญาตรี 20,000 บาท (2 ปีแรก) และ 30,000 บาท (3 ปี) สำหรับผู้จบปริญญาโท 30,000 บาท (3 ปี))
       – ค่าที่พัก เดือนละ 10,000 บาท (สำหรับนิสิตต่างชาติเท่านั้น)
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ รศ.ดร.เกื้อการุณย์ ครูส่ง
โทรศัพท 02-218-5416-17
email: Kuakarun.k@chula.ac.th, kuakarun@hotmail.com
Ph.D. student recruitment in Biochemistry and Molecular Biology Program or Biotechnology Program
(2 PhD studentship, one of them is under C2F)
C2F Financial support (3-5 years fully funded)
       – Tuition fee
       – Monthly stipend up to 30,000 baht (dependent on qualification)
       – 6 months or longer of research expedience abroad
       – Accommodation allowance 10,000 baht (foreigner only)
Contact: Assoc. Prof. Kuakarun Krusong, PhD
Tel: 02-218-5416-17
email: Kuakarun.k@chula.ac.th, kuakarun@hotmail.com