รับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

Structural and Computational Biology Research Group

มีความประสงค์จะรับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc) ภายใต้โครงการ C2F จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 50,000 บาท (ค่าที่พักสำหรับชาวต่างชาติ 10,000 บาท)
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ รศ.ดร.เกื้อการุณย์ ครูส่ง

โทรศัพท์ 02-218-5416-17
email: Kuakarun.k@chula.ac.th, kuakarun@hotmail.com
Postdoctoral Position in Structural and Computational Biology Research Group (under C2F program)
  • Monthly stipend 50,000 baht
  • Accommodation allowance 10,000 baht (foreigner only)
Contact: Assoc. Prof. Kuakarun Krusong, PhD
Tel: 02-218-5416-17
email: Kuakarun.k@chula.ac.th, kuakarun@hotmail.com