เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง
(Real-Time PCR)

  • การเพิ่มปริมาณ DNA (ไม่รวมการเตรียมตัวอย่าง DNA และ ไพร์เมอร์)

การวิเคราะห์และทำบริสุทธิ์โปรตีน

  • การแยกโปรตีนด้วย FPLC
  • วิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิค SDS-PAGE และย้อมสีเจลด้วย Coomassie Brilliant Blue
  • การวิเคราะห์โปรตีนด้วย Western Blot เฉพาะการถ่ายโปรตีนลงสู่แผ่น membrane

บริการวิจัย (Project base service)

ให้คำปรึกษาและให้บริการโครงการวิจัยกับบุคคลภายนอกด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

Inquiry ; Tel: 022187751 Email: bmbarc.chula@gmail.com​